Published 3 years ago in Madhaha, in album: Ya Rabbana

Nuvamas Dhuvahuge Gadha Veynugaa

  • 2.3K
  • 19
  • 0
  • 5
  • 1
  • 5

Nuvamas Dhuvahuge Gadha Veynugaa - Ali Rameez
Ya Rabbana Madhaha Album
Released on 2005
Lyrics: Ahmed Rifaau

Lyrics

ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަވޭނުގައި
ދުޅަވެސް ހެޔޮނުވެ ފައިތިލަ މަތިން
ކުޑަވެސް ލޮޅުމެއްވެ ނުދީ އެކޮޔަށް
މޮޔަވާވަރު ވެފަވާ އޯ އޯ މަންމާ
ވެސް ހަމަނުވަނީސް އަދަދުން ދުވަސް
ވިސްނަން ފަށައޭ ކޮންއިރަކުތޯ
ދެލޮލުން ދުށުމަށް އެފުރާނަ މަގޭ
ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފަ އޯ އޯ މަންމާ
ވިހެއުމުގެ އެގަދަފަދަ ވޭނުގައި
ކިޔެވުނު ހެޔޮ އެއްޗެއް ކިޔަވައޭ
އެ ދެލޯފުޅު ފުރިހަމަ ސިއްޙަތުގައި
ލައްވާތޯ އެދިއެދި އޯ އޯ މަންމާ
މުޅި ދުނިޔެ ނިދާ ފައިތިލަ އޮބުނަސް
ޅަފުރާނަ އުނގަށްލައިން ބަލަބަލާ
އަޑަކަށް އިވެނީ ކެނޑިނޭޅި އިވޭ
ނާނާ ކިޔުމުގެ އަޑު އޯ އޯ މަންމާ
އެކި ރޭރޭ އެކިއެކި ޙާލުގައި
ހިތް ތުރުތުރުލާ އޮވެ ސާލުގައި
ރައްކާތެރިކޮށް ފިރުމާ ދެއަތުން
ހިތްވަރުގަދަ ލޮބުވެތި އޯ އޯ މަންމާ
ވަކި ކޮންވަގުތެއްތޯ ލިބިދަނީ *2
ބުރަކަށި ޖައްސާލައިން އޮވެލުމަށް
އެފަކީރު ލޮލަށް ނިދިވެސް ނާދޭ
ނިޔަނެތި އޯގާތެރި އޯ އޯ މަންމާ
ތާރީޚުގަ ބޮޑުކޮށް ލިޔުނަކަސް
ތަޢުރީފުގެ ބަސްހުސްވާނެތޯ
ޝުކުރެއް ކުރިޔަސް ދުލަކުން ނުފުދޭ
ޝުކުރުގެ ވެރި ކަމަނާ އޯ އޯ މަންމާ
ނޭދޭ ކުޑަވެސް އަނިޔާއަކަށް
ގޭދޮށު މީހުންގެ ޝިކާރަޔަކަށް
ފިނިކަން ލިބެނީ ބެލުމުން އެކޮޔަށް
ލޮލުފިޔަ ޖެހުމެއްނެތި އޯއޯ މަންމާ
ފެންވަރުވާ ބޮލުގަ ފުނާއަޅާ
ލައްވާލާ ސަޅިއެ ލިބާސްތަކާ
ވަޑުވާލާފައި ގޭ ކުޑައެނދުގައި
ލޯތްބާއެކު ބޮސްދީ އޯ އޯ މަންމާ
ދަރިފުޅު ހެލިފެލިވެ ހިނގަންފަށައޭ
ތަރިއެއް ފަދައިން ބަބުޅަން ފަށައޭ
ވަރިހަމައޭ ބުނެލާ ކޮންމެ ކަމެއް
ޚިދުމަތުގަ އަބަދު ހުރެ އޯއޯ މަންމާ
ޅަފަތުގެ ބޮޑު ބުރަވެސް ނިމިދެޔޭ
މަންމަގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމިހުރޭ
ލޯތްބާ ކުލުނަށް ބަދަލެއް ނާދޭ
ލޯތްބާ ކުލުނުގެ ވެރި އޯއޯ މަންމާ
ޚިދުމަތުގެ އަދަދު ކުރެވޭނެތޯ *2
އަގު އޭގެ އަދާކުރެވޭނެތޯ
އަބަދަށް ގުނިޔަސް އަދަދެއް ނުވެޔޭ
ޚިދުމަތުގެ އެ ރަންތަރި އޯއޯ މަންމާ
އެދިދާނޭތޯ ދުނިޔޭގައިވެސް
ނެތިދިއުމަށްފަހު އާޚިރަތުގަވެސް
މައި ލަގޮނޑި އަބަދު އެދިއެދި ހުރެއޭ
ދެދުނިޔެ ލިބުމަށް މަށަށް އޯއޯ މަންމާ
އެކިވަގުތު ހަނދާނަށް އާދެޔޭ
އެ ފަކީރުގެ ނިކަމެތި ޙާލުތައް
ކަރުނައިން ފުރިދޭ މިދެލޯ މަގޭ
ޛިކުރާ ކުރުމުންފަހެ އޯއޯ މަންމާ
ނޭދޭނެ ޢަޛާބެއް ލިބުމަކަށް
އަލިފާން ކަންޏެއްވެސް ޖެހުމަކަށް
ވީ އިރު މަންމާ ރޮއެފައި މަ ބުނަން
ހާނާށެ މަ ދީނަށް އޯއޯ މަންމާ
އެދެމޭ އަހަރެންވެސް އިނދެލުމަށް
ޖަންނަތުގައި މަންމަގެ އުނގުތެރޭ
ކުރަމޭ މަދުޢާ ލިބުމަށް ޖަންނަތު
އަހަރެންގެ ތިލޮބުވެތި އޯއޯ މަންމާ
ނުލިބޭނެ ފަލާޙާ ކާމިޔާބު
ނުލިބެއްޖެ ހިނދަކު ރުހުމެއް މަންމަގެ
ކުރެވުނު ކުށަކަސް ބުނެވުނު ބަހަކަސް
މާފަށް އެދި ގޮވަމޭ، އޯއޯ

Masha Allah. this madhaha is my favorite madhaha.
Jazakallahu Khairan brother for this madhaha.

::
/ ::

Queue

Clear